Network Architecture

Joint Multi-Dimension Pruning via Numerical Gradient Update, IEEE Transactions on Image Processing, 2021 Zechun Liu, Xiangyu Zhang, Zhiqiang Shen, Zhe Li, Yichen Wei, Kwang-Ting Cheng, Jian Sun

Angle-based Search Space Shrinking for Neural Architecture SearcSpherical Feature Transform for Deep Metric Learning, ECCV 2020
Yiming Hu, Yuding Liang, Zichao Guo, Ruosi Wan, Xiangyu Zhang, Yichen Wei, Qingyi Gu, Jian Sun
arXiv version

Single Path One-Shot Neural Architecture Search with Uniform Sampling, ECCV 2020
Zichao Guo, Xiangyu Zhang, Haoyuan Mu, Wen Heng, Zechun Liu, Yichen Wei, Jian sun
arXiv version

Deformable Convolutional Networks, ICCV 2017 (Oral) Jifeng Dai, Haozhi Qi, Yuwen Xiong, Yi Li, Guodong Zhang, Han Hu, and Yichen Wei
arXiv version
Code Slides COCO 2017 workshop

Metric Learning

Dynamic Metric Learning: Towards a Scalable Metric Space to Accommodate Multiple Semantic Scales, CVPR 2021 Yifan Sun, Yuke Zhu, Yuhan Zhang, Pengkun Zheng, Xi Qiu, Chi Zhang, Yichen Wei

Spherical Feature Transform for Deep Metric Learning, ECCV 2020
Yuke Zhu, Yan Bai, Yichen Wei
arXiv version

Circle Loss: A Unified Perspective of Pair Similarity Optimization, CVPR 2020 (Oral)
Yifan Sun, Changmao Cheng, Yuhan Zhang, Chi Zhang, Liang Zheng, Zhongdao Wang, Yichen Wei
arXiv version

Vehicle Re-Identification With Viewpoint-Aware Metric Learning, ICCV 2019
Ruihang Chu, Yifan Sun, Yadong Li, Zheng Liu, Chi Zhang, Yichen Wei
arXiv version

Object Detection, Tracking and Segmentation

MOTR: End-to-End Multiple-Object Tracking with TRansformer, ECCV 2022 Fangao Zeng, Bin Dong, Tiancai Wang, Cheng Chen, Xiangyu Zhang, Yichen Wei

SOLQ: Segmenting Objects by Learning Queries, NIPS 2021 Bin Dong, Fangao Zeng, Tiancai Wang, Xiangyu Zhang, Yichen Wei

End-to-End Human Object Interaction Detection with HOI Transformer, CVPR 2021 Cheng Zou, Bohan Wang, Yue Hu, Junqi Liu, Qian Wu, Yu Zhao, Boxun Li, Chenguang Zhang, Chi Zhang, Yichen Wei, Jian Sun arXiv version

Dense Point Diffusion for 3D Object Detection, 3DV 2020, Xu Liu, Jiayan Cao, Qianqian Bi, Jian Wang, Boxin Shi, Yichen Wei PDF online

Towards High Performance Video Object Detection for Mobiles
Xizhou Zhu, Jifeng Dai, Xingchi Zhu, Yichen Wei, Lu Yuan
Tech report on arXiv, April 2018

Learning Region Features for Object Detection, ECCV 2018
Jiayuan Gu, Han Hu, Liwei Wang, Yichen Wei, Jifeng Dai
arXiv version

Relation Networks for Object Detection, CVPR 2018(Oral)
Han Hu, Jiayuan Gu, Zheng Zhang, Jifeng Dai, Yichen Wei
arXiv version
Code

Towards High Performance Video Object Detection, CVPR 2018 (Spotlight)
Xizhou Zhu, Jifeng Dai, Lu Yuan, Yichen Wei
arXiv version

Pseudo-Mask Augmented Object Detection, CVPR 2018
Xiangyun Zhao, Shuang Liang, Yichen Wei
arXiv version

Flow-Guided Feature Aggregation for Video Object Detection, ICCV 2017
Xizhou Zhu, Yujie Wang, Jifeng Dai, Lu Yuan, Yichen Wei
arXiv version
Code Video

Deep Feature Flow for Video Recognition, CVPR 2017
Xizhou Zhu, Yuwen Xiong, Jifeng Dai, Lu Yuan, Yichen Wei
arXiv version
Code Video

Fully Convolutional Instance-aware Semantic Segmentation, CVPR 2017 (Spotlight)
Yi Li, Haozhi Qi, Jifeng Dai, Xiangyang Ji, Yichen Wei
arXiv version
Code

Object Proposal by Multi-branch Hierarchical Segmentation Chaoyang Wang, Long Zhao, Shuang Liang, Liqing Zhang, Jinyuan Jia, Yichen Wei CVPR 2015

Interactive Offline Tracking for Color Objects Yichen Wei, Jian Sun, Xiaoou Tang, Heung-Yeung Shum ICCV 2007

Pose Estimation and Tracking

3D Dense Face Alignment via Graph Convolution Networks
Huawei Wei, Shuang Liang, Yichen Wei
Tech report on arXiv, April 2019

Rethinking on Multi-Stage Networks for Human Pose Estimation
Wenbo Li, Zhicheng Wang, Binyi Yin, Qixiang Peng, Yuming Du, Tianzi Xiao, Gang Yu, Hongtao Lu, Yichen Wei, Jian Sun
Tech report on arXiv, Jan 2019, 1st winner for COCO 2019 keypoint detection

Simple Baselines for Human Pose Estimation and Tracking, ECCV 2018
Bin Xiao, Haiping Wu, Yichen Wei
arXiv version
Code

Integral Human Pose Regression, ECCV 2018
Xiao Sun, Bin Xiao, Shuang Liang, Yichen Wei
arXiv version
Slides Code

Compositional Human Pose Regression, ICCV 2017
Xiao Sun, Jiaxiang Shang, Shuang Liang, Yichen Wei
arXiv version
Slides Video

Towards 3D Human Pose Estimation in the Wild: A Weakly-Supervised Approach, ICCV 2017
Xingyi Zhou, Qixing Huang, Xiao Sun, Xiangyang Xue, Yichen Wei
arXiv version
Code

Deep Kinematic Pose Regression Xingyi Zhou, Xiao Sun, Wei Zhang, Shuang Liang, Yichen Wei ECCV Workshop on Geometry Meets Deep Learning, 2016

Attribute Recognition from Adaptive Parts Luwei Yang, Ligeng Zhu, Yichen Wei, Shuang Liang, Ping Tan BMVC 2016

Model-based Deep Hand Pose Estimation Xingyi Zhou, Qingfu Wan, Wei Zhang, Xiangyang Xue, Yichen Wei IJCAI 2016 Code

Face alignment via regressing local binary features Shaoqing Ren, Xudong Cao, Yichen Wei, Jian Sun IEEE Transactions on Image Processing, 2016

Accurate, Robust, and Flexible Real-time Hand Tracking Toby Sharp, Cem Keskin, Duncan Robertson, Jon Taylor, Jamie Shotton, David Kim, Christoph Rhemann, Ido Leichter, Alon Vinnikov, Yichen Wei, Danie Freedman, Pushmeet Kohli, Eyal Krupka, Andrew Fitzgibbon, Shahram Izadi CHI 2015 Video

Cascaded Hand Pose Regression Xiao Sun, Yichen Wei, Shuang Liang, Xiaoou Tang, Jian Sun CVPR 2015 Dataset Readme Video

Face Alignment by Explicit Shape Regression Xudong Cao, Yichen Wei, Fang Wen, Jian Sun IJCV 2014

Joint Cascade Face Detection and Alignment Dong Chen, Shaoqing Ren, Yichen Wei, Xudong Cao, Jian Sun ECCV 2014

Face Alignment at 3000 FPS by Regressing Local Binary Features Shaoqing Ren, Xudong Cao, Yichen Wei, Jian Sun CVPR 2014 (Oral) Video

Realtime and Robust Hand Tracking from Depth Chen Qian, Xiao Sun, Yichen Wei, Xiaoou Tang, Jian Sun CVPR 2014 (Oral) Dataset Readme Video

Face Alignment by Explicit Shape Regression Xudong Cao, Yichen Wei, Fang Wen, Jian Sun CVPR 2012 (Oral) Slides Video

Face Recognition

Data Uncertainty Learning in Face Recognition, CVPR 2020
Jie Chang, Zhonghao Lan, Changmao Cheng, Yichen Wei
arXiv version

Balanced Alignment for Face Recognition: A Joint Learning Approach
Huawei Wei, Peng Lu, Yichen Wei
Tech report on arXiv, March 2020

Kinect Identity: Technology and Experience Tommer Leyvand, Casey Meekhof, Yichen Wei, Jian Sun, Baining Guo IEEE Computer, 2011

Saliency

Size and Location Matter: a New Baseline for Salient Object Detection Long Zhao, Shuang Liang, Yichen Wei, Jinyuan Jia ACCV 2014

Saliency Optimization from Robust Background Detection Wangjiang Zhu, Shuang Liang, Yichen Wei, Jian Sun CVPR 2014 Code

Geodesic Saliency Using Background Priors Yichen Wei, Fang Wen, Wangjiang Zhu, Jian Sun ECCV 2012 Slides Code

Unsupervised Object Class Discovery via Saliency-Guided Multiple Class Learning Jun-Yan Zhu, Jiajun Wu, Yichen Wei, Eric Chang, Zhuowen Tu CVPR 2012

Salient Object Detection by Composition Jie Feng, Yichen Wei, Litian Tao, Chao Zhang, Jian Sun ICCV 2011

Structure from Motion, 3D Geometry

Constant Time Weighted Median Filtering for Stereo Matching and Beyond Ziyang Ma, Kaiming He, Yichen Wei, Jian Sun, Enhua Wu ICCV 2013

Self-calibrating Photometric Stereo Boxin Shi, Yasuyuki Matsushita, Yichen Wei, Chao Xu, Ping Tan CVPR 2010

Asymmetrical Occlusion Handling Using Graph Cut for Multi-View Stereo Yichen Wei and Long Quan CVPR 2005

Modeling Hair from Multiple Views Yichen Wei, Eyal Ofek, Long Quan, Heung-Yeung Shum Siggraph 2005

Outward-Looking Circular Motion Analysis of Large Image Sequences Guang Jiang, Yichen Wei, Long Quan, Hung-Tat Tsui, Heung-Yeung Shum TPAMI 2005

Constrained planar motion analysis by decomposition Long Quan, Yichen Wei, Le Lu, Heung-Yeung Shum Image and Vision Computing, 2004

Region-Based Progressive Stereo Matching Yichen Wei and Long Quan CVPR 2004

Construction and Rendering of Concentric Mosaics from a Handheld Camera Guang Jiang, Yichen Wei, Hung-Tat TSUI, Long Quan ACCV 2004

Fast Segmentation-Based Dense Stereo from Quisai-Dense Matching Yichen Wei, Maxime Lhuillier and Long Quan ACCV 2004

Misc

Uncertainty learning for noise resistant sketch-based 3D shape retrieval, IEEE Transactions on Image Processing, 2021 Shuang Liang, Weidong Dai, Yichen Wei

Prime-Aware Adaptive Distillation, ECCV 2020
Youcai Zhang, Zhonghao Lan, Yuchen Dai, Fangao Zeng, Yan Bai, Jie Chang, Yichen Wei
arXiv version

Towards Stabilizing Batch Statistics in Backward Propagation of Batch Normalization, ICLR 2020
Junjie Yan, Ruosi Wan, Xiangyu Zhang, Wei Zhang, Yichen Wei, Jian Sun
arXiv version

Re-Identification Supervised Texture Generation, CVPR 2019
Jian Wang, Yunshan Zhong, Yachun Li, Chi Zhang, Yichen Wei
arXiv version

Global Refinement of Random Forest Shaoqing Ren, Xudong Cao, Yichen Wei, Jian Sun CVPR 2015

Sketch Matching on Topology Product Graph Shuang Liang, Jun Luo, Wenyin Liu, Yichen Wei TPAMI 2015

Sketching Hairstyles Hongbo Fu, Yichen Wei, Chiew-Lan Tai, Long Quan EUROGRPHICS Workshop on Sketch-Based Interfaces and Modeling, 2007